Algemene Voorwaarden

Privacy Policy

Privacy Policy Silk Laserclinic – December 2020

Voor Silk Laserclinic heeft jouw privacy de hoogst mogelijke prioriteit. Daarom hebben wij de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om je privacy te waarborgen. Wij handelen te allen tijde conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld. We beperken de hoeveelheid persoonlijke informatie tot het minimum en stellen eisen aan de verwerking en verwijdering hiervan. Daarnaast worden je gegevens alleen verwerkt voor doeleinden waarvoor jij ze hebt verstrekt, waarmee je hebt ingestemd of vanwege een gerechtvaardigd wettelijk of bedrijfsbelang (verenigingsbelang). Indien je vragen hebt over welke gegevens we van jou tot onze beschikking hebben en/of waarvoor wij deze gebruiken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij houden van transparantie en voorzien je graag van een antwoord.

  1. Welke gegevens verwerken wij van onze klanten en met welk doel?

Silk Laserclinic verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, doordat jouw zorginstelling je gegevens aan ons heeft verstrekt of doordat je onze website bezoekt. Geeft jouw zorginstelling jouw persoonsgegevens aan ons door? Dan verwachten we van jouw zorginstelling dat zij jou hierover hebben geïnformeerd en dat ze je eventueel deze Privacy Policy overhandigen. Afhankelijk van de informatie die wij nodig hebben om uitvoering te geven aan onze dienstverlening, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Hieronder lees je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken per categorie gebruiker (je kunt natuurlijk in meerdere categorieën vallen waardoor wij meer over jou (moeten of zullen) weten):

Contactformulier

Door middel van het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen, informatie verkrijgen, een aanvraag doen voor een consult of een behandeling inplannen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door middel van het versturen van het contactformulier geef je ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om jouw (aan)vraag te beantwoorden. Wij bewaren en gebruiken deze contactgegevens wanneer je besluit om klant bij ons te worden, ten behoeve van het aanmaken van een klantendossier. Indien je al klant bij ons bent gebruiken we de door jou verstrekte informatie om jouw dossier op te zoeken en je van een zo nauwkeurig mogelijk antwoord te kunnen voorzien op jouw vraag of verzoek. Indien wij uw (aan)vraag niet kunnen inwilligen en u geen contact meer met ons wenst zullen wij de door u verstrekte gegevens verwijderen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. We slaan ook verkeersgegevens op zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie hoe je de website(s) gebruikt. Doordat wij gebruik maken van cookies krijg je hiervan bij je eerste bezoek aan onze website(s) een melding waarin je je akkoord hiervoor kan geven. Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder het gebruik van cookies, deze kun je uitschakelen via jouw browser. Je zult dan echter wel bemerken dat sommige functies op onze website dan mogelijk minder goed werken.

Met de bedrijven die cookies op onze website plaatsen hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik en de verwerking van de cookies. Doch hebben wij niet de volledige controle over hun verwerking van de cookies. Wij verwijzen je daarom ook naar hun privacyverklaringen.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd bedrijfsbelang. We kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze diensten en website(s) te verbeteren, om je een betere gebruikservaring te bieden en om onze bezoekers beter te begrijpen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klantgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten en een behandeltraject bij ons start verzamelen wij jouw persoonsgegevens om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Onderstaand tref je een opsomming van de persoonsgegevens die wij in dat geval van jou verzamelen, met de daarbij behorende doeleinden. Vóór aanvang van jouw behandeltraject vul je onderstaande gegevens in op een behandelovereenkomst. Door middel van ondertekenen van deze overeenkomst geef je ons toestemming jouw gegevens te bewaren en te gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

* Voor- en achternaam: Wij vinden het belangrijk om te weten wie je bent en hoe we je moeten begroeten!

* Adresgegevens: Deze gegevens zijn benodigd om na jouw behandeling een factuur voor je te kunnen maken. Daarnaast willen wij je erop attenderen dat wanneer jouw adresgegevens op de factuur ontbreken of onjuist zijn, je de factuur niet ter declaratie kunt indienen bij jouw verzekeraar.

* Contactgegevens (telefoonnummer en e-mail): Wij houden graag goed contact met onze cliënten. Wij willen graag dat je ons goed kunt bereiken, maar wij ook jou. Mocht jouw afspraak onverhoopt wijzigen of er een andere reden zijn om jou te moeten contacteren, dan zijn deze gegevens benodigd.

* Roken / alcoholgebruik / wondgenezing / zon- en daglicht / medicatie / allergieën: Al deze factoren zijn (mogelijk) van invloed op de huidreactie en/of het resultaat van onze behandelingen. Bij het gebruik van bepaalde medicamenten mogen wij bijvoorbeeld bepaalde behandelingen niet uitvoeren. Het is daarom zeer belangrijk dat je hierover juiste en volledige informatie aan ons verstrekt. Wij zijn ons bewust van het feit dat dit zeer gevoelige informatie betreft en gaan hier dan ook des te zorgvuldig mee om. Wij verwerken deze gegevens omdat wij onze behandelingen op een zo veilig mogelijke manier bij je uitvoeren.

De grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn:

– Jouw toestemming. Je hebt de gegevens aan ons verstrekt en wil(de) graag een consult bij ons ondergaan en/of een behandeltraject bij ons starten.

– Uitvoering behandelovereenkomst. Om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden en om jou makkelijk te kunnen contacteren, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

– Wettelijk belang: om fiscale redenen moeten wij gegevens verwerken en bewaren.

Bijzondere klantgegevens

Zoals hierboven reeds is vermeld verzamelen wij tijdens jouw consult gegevens over jouw gezondheid, eventuele allergieën en medicatiegebruik. Deze gegevens vallen onder de categorie ‘bijzondere klantgegevens’. Het is voor ons noodzakelijk om dergelijke gegevens te vergaren om onze behandelingen veilig te kunnen uitvoeren. Dit is het enige doel waarvoor wij deze gegevens bij jou opvragen. Dat doen we op basis van jouw toestemming en/of vitaal belang. Deze gegevens blijven te allen tijde bewaard in jouw klantdossier, mits zich in deze gegevens geen wijzigingen voordoen of je niet uit onze administratie verwijderd wenst te worden. Op deze manier hoef je deze gegevens maar één enkele keer aan ons door te geven en kunnen alle specialisten jouw behandelingen hierop afstemmen. Deze gegevens verstrekken wij nimmer aan derden en bewaren wij met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid.

Foto- en videopnamen

Bij / Ten behoeve van het uitvoeren van onze behandelingen kunnen we foto- en video-opnamen maken waarop jij (on)herkenbaar in beeld bent. Deze foto’s en video-opnamen kunnen we gebruiken om het resultaat van de behandeling voor jou visueel te maken en voor marketingdoeleinden op (sociale/online/print) media. Wij zullen deze foto’s of video-opnamen nimmer zonder overleg voor promotionele doeleinden gebruiken, de specialist zal hiervoor eerst nadrukkelijk jouw toestemming vragen. Wil je niet op de foto of video? Dat is geen enkel probleem. De huidtherapeut vraagt ook altijd toestemming voorafgaand aan het maken van de foto’s. De foto’s worden bewaard in jouw persoonlijke klantendossier.

Is er onverhoopt toch ongewenst en zonder toestemming een foto van jou gemaakt of gepubliceerd voor promotionele doeleinden, of vermoed je dat dit het geval is? Neem dan contact op met info@silklaserclinic.nl Let wel op, wij zijn alleen verantwoordelijk voor foto- en video-opnamen op ons eigen drukwerk en op onze eigen websites en social-media kanalen.

  1. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de genoemde partners in ons cookiebeleid, verstrekken wij je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen. Enkele uitzondering is wanneer wij wettelijk verplicht zijn gegevens af te dragen aan bijvoorbeeld de politie, in geval van een misdrijf.

  1. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens bij Silk Laserclinic zeer serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij zorgen dat er voortdurend risicoanalyses worden gedaan en passen, indien de uitkomst hierom vraagt, onze beveiliging hierop aan. Als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@silklaserclinic.nl

  1. Wie heeft inzage in mijn gegevens

Alle werknemers van Silk Laserclinic hebben vanaf het moment van afgifte inzage in jouw gegevens. Zij zijn allen op de hoogte van de protocollen die worden gehanteerd bij het verwerken en bewaren van jouw gegevens en gaan hier met de grootste zorgvuldigheid mee om.

  1. Bewaartermijnen

Silk Laserclinic zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van onze bewaartermijnen verwijderen wij alle gegevens, tenzij wij om wettelijke/fiscale reden, vanwege vastlegging van onze behandelingen, bij juridische procedures, of vanwege archivering (delen van) gegevens langer moeten of willen bewaren. Onze bewaartermijnen staan per categorie hierboven omschreven. Silk Laserclinic mag de persoonlijke gegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien je vragen hebt, wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben en wat we hiermee doen, dan ben je te allen tijde vrij om contact met ons op te nemen. Je hebt de volgende rechten:

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u tot onze beschikking hebben en wat wij hiermee doen.

– Inzage in jouw persoonsgegevens.

– Het laten corrigeren van eventuele fouten in jouw persoonsgegevens.

– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

– Het intrekken van jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens.

– Bezwaar maken tegen de / een manier waarop wij je gegevens verwerken.

Indien je gebruik wenst te maken van één of meerdere van bovengenoemde rechten, let er dan wel op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent. We kunnen je mogelijk vragen om een kopie van je legitimatiebewijs. Wanneer we dat verzoek doen vragen we jou ter bescherming van je privacy om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Op die manier weten wij zeker dat wij niet per abuis de gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Een verzoek indienen kan via info@silklaserclinic.nl Wij zullen er altijd naar streven om jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen en je van een reactie te voorzien.

  1. Klacht indienen

Indien je jouw inziens op een onbetamelijke manier door ons behandeld bent, of als je vindt dat we jouw gegevens niet op de juiste wijze verken en/of beschermen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Silk Laserclinic behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Dit betreft versie 22 december 2020. Wij zullen er te allen tijde naar streven om eventuele wijzigingen kenbaar te maken aan onze klanten en partners.

  1. Contactgegevens 

Silk Laserclinic EIndhoven

Seram laan 10

5641 GD  Eindhoven

info@silklaserclinic.nl

+31  (0) 85 0212 404

 

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Silk laserclinic. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Silk laserclinic kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Silk laserclinic niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright

De inhoud van de site is eigendom van Silk laserclinic. Alle rechten zijn voorbehouden aan Silk laserclinic.  De inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet vermenigvuldigd, gepubliceerd of opgenomen in databestanden of softwareprogramma’s zonder schriftelijke toestemming van Silk laserclinic. Ook het kopiëren van (delen van) de informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.